# شعر_نو

عریانم

بیا بر دل بنه پایی                   کزین ویرانه تر جایی                                            در آغوشم نمی گیری...                                                               فرزاد(ایلیا) پ.ن.١: برداشت آزاد پ.ن.٢:(......)،........!   ادامه مطلب
/ 21 نظر / 11 بازدید

رفت

کنده شد یک برگ از درخت وجود،                           هَه!!(نیشخند)،                                   صدای خنده،                                          سکوت......  اینها را چهار نفر گفتند        و تو بی توجه به ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 14 بازدید