نقاشی

دیواری میخواهم برای نقاشی

دیواری برای آب پاشی

و گلها را روی طاقچه خشک خواهم کرد

برای آن روز که نقاشی از خاطرمان بگریزد 

                                               ایلیا

/ 2 نظر / 21 بازدید
محمدعلی

آب پاشی دیوار و گل های خشک روی طاقچه!!!؟؟؟... وای؟؟؟...

محمدعلی

آب پاشی دیوار و گل های خشک روی طاقچه!!!؟؟؟... وای؟؟؟...